ettevõtete tunnustamine

Tunnustamine on menetlus, mille käigus hinnatakse ja kinnitatakse riigi poolt toidukäitlemisettevõtte või selle osa, kus toitu käideldakse, vastavust Euroopa Nõukogu ja parlamendi määrustes (EÜ) nr 852/2004 ja 853/2004 ning muudes asjakohastes toidualastes õigusaktides sätestatud nõuetele.

Toidu käitlemine ei ole lubatud enne, kui ettevõte vastab kehtestatud normidele. Viimase all tuleb mõista seda, et ettevõttes peab olema piisavalt ruume ja seadmeid, et toidutooret ja toitu töödelda, ventilatsioon ja valgustus peavad vastama nõuetele jne. Riigi poolt ettevõtte tunnustamist taotletakse läbi Veterinaar- ja Toiduameti (VET) piirkondliku asutuse ehk Veterinaarkeskuse. Vastavasisuline taotlus tuleb esitada koos vajalike andmete ning nõutava dokumentatsiooniga (veeproovi tulemuste protokoll, seadmete paiknemise plaan jne), mis peab andma ülevaate ettevõtte või selle osa olukorrast. Tunnustamise otsusele eelneb objekti piirkonnainspektori poolne ülevaatus.

Tunnustamisele kuuluvad ettevõtted, kus:

 1. käideldakse toitu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 853/2004 alusel;
 2. toimub toidu töötlemine, sealhulgas valmistamine või pakendamine, välja arvatud mitteloomsete esmatoodete pakendamine;
 3. ladustatakse toitu, mida tuleb toidu ohutuse tagamiseks hoida toatemperatuurist erineval temperatuuril;
 4. tegeletakse jaekaubandusega ja käideldakse toitu, mida tuleb toidu ohutuse tagamiseks hoida toatemperatuurist erineval temperatuuril;
 5. toimub loomsete esmatoodete selline käitlemine, mille käigus ei muutu nende esialgne kuju ja esialgsed omadused, välja arvatud ettevõte, kus toimub nimetatud toodete esmatootmine ja tootja tehtavad sellega seotud toimingud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 tähenduses või kus tegeletakse toidu vedamisega;
 6. toimub mitteloomsete esmatoodete selline käitlemine, mille käigus muutuvad nende esialgne kuju ja esialgsed omadused.

Tunnustamisele ei kuulu ettevõtted, kes tegelevad:

 1. esmatootmisega;
 2. toiduainete transpordiga;
 3. kontrollitava temperatuuriga ladustamistingimusi mitte vajavate toodete ladustamine;
 4. ajutised käitlemiskohad, näiteks müügitelgid, -kioskid ja -veokid/haagised;
 5. ruumid, mida põhiliselt kasutatakse eraelamuna, kuid kus toimub regulaarne toidu valmistamine turuleviimiseks;
 6. müügiautomaadid.